Prosopopoeia, Mixed Media, 2020

Prosopopoeia
Found Concrete, Wood, String and Charcoal, 2020